top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY ONLINE VIDEÍ

pro zpřístupnění digitálního obsahu – videa na webových stránkách https://www.zdravotnicviceni.online

 

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují smluvní vztahy mezi objednateli a uživateli videí webových stránek https://www.zdravotnicviceni.online, tj. digitálního obsahu (dále jen „videa“) a Poskytovatelem – společností Harcovka z.s., se sídlem Harcovská 12, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 08890986, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka č. 19052, která vykonává majetková autorská práva k videím (dále jen „Poskytovatel“).

Objednatelem se přitom rozumí osoba, která řádně objednala videa – digitální obsah způsobem dále uvedeným v těchto obchodních podmínkách.

Uživatelem se rozumí registrovaná osoba, které bude zpřístupněn digitální obsah, tj. bude oprávněna sledovat videa na internetových stránkách https://www.zdravotnicviceni.online, přičemž tato osoba může být odlišná od objednatele.

II. Objednávka videa, uzavření smlouvy, klientský účet

Verze videa

 • Digitální obsah zpřístupněný na internetových stránkách Poskytovatele.

 

Objednávka videa

 • Vzniká na základě dobrovolného objednání zájemcem a zvolené variantě cvičení (tarif).

 • Objednávka na https://www.zdravotnicviceni.online, vyplněním registračního formuláře a následným nákupem zvoleného tarifu.

 

Zpřístupnění videa zajišťuje

 • Harcovka, z. s. 

 

Nabídka tarifů

 • Cvičení (veškerá videa)

 

Obsahy jednotlivých tarifů a jejich ceny naleznete ZDE (https://www.zdravotnicviceni.online/cenik).

 

Klientský účet

 • Po zahájení registrace a vyplnění osobních údajů požadovaných Poskytovatelem bude klientovi vytvořen klientský účet u Poskytovatele a klient se stane registrovaným klientem – Uživatelem. (ochrana osobních údajů VIZ: https://www.zdravotnicviceni.online)

 • Zakoupená videa se registrovanému klientovi zpřístupní na jeho klientském účtu.

 • Jeden klientský účet může vlastnit a užívat pouze jeden registrovaný klient.

 • V případě zneužití klientského účtu jinými osobami rozdílnými od vlastníka klientského účtu, může poskytovatel tento klientský účet zablokovat a videa na tomto účtu budou znepřístupněna.

 

Akční nabídka, benefity

 • Poskytovatel si vyhrazuje možnost činit časově omezené akční nabídky a benefity mimo rámec platného ceníku.

 • V popisu akční nabídky a benefitu bude vždy stanovena doba trvání této nabídky, cena, pravidla a podmínky.

 

Na všechny takto učiněné objednávky se vztahují tyto Všeobecné obchodní podmínky:

 • Objednatelem videa může být pouze osoba starší osmnácti let plně způsobilá k právním úkonům. Zpřístupnění videa může Objednatel objednat i ve prospěch třetí osoby.

 • Zaplacením objednávky videa provedenou prostřednictvím platebního formuláře budou objednateli zpřístupněna videa po přihlášení na jeho uživatelský účet na webových stránkách https://www.zdravotnicviceni.online.

 • Poskytovatel není povinen v odůvodněných případech akceptovat objednávku objednatele a o této skutečnosti je objednatele povinen vyrozumět.

 • Objednatel je srozuměn s tím, že údaje poskytnuté při objednání videa mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Na tyto údaje se použije ustanovení čl. IV. níže.

 • Aktuální cena zpřístupnění videa a jeho varianty jsou uvedeny vždy na internetové stránce https://www.zdravotnicviceni.online. Cena zpřístupnění videa a jeho varianty mohou být Poskytovatelem měněny s tím, že pro Objednatele přitom platí vždy cena a varianty uvedené na internetové stránce https://www.zdravotnicviceni.online v okamžiku provedení objednávky, a to po celou dobu zpřístupnění videa.

 • Provedením objednávky objednatel akceptuje tyto obchodní podmínky Poskytovatele a dále cenu, variantu a dobu objednaného zpřístupnění videa. Objednávka zpřístupnění videa je závazná. V případě žádosti o ukončení přístupu k video obsahu dříve, než vyprší příslušné období, které Objednatel zvolil, nevzniká nárok na dobropisování jakékoli částky, stejně tak v případě, kdy Uživatel (nemusí být stejné osoba jako Objednatel) nevyužívá zpřístupněný video obsah, nevzniká tím nárok na dobropisování jakékoli částky. Pokud je k objednávce nabízen určitý benefit, vztahuje se pouze na nové uživatele. V případě vyčerpání nabízeného benefitu je Poskytovatel oprávněn nahradit jej jiným benefitem.

 • Závazek Poskytovatele z kupní smlouvy je podmíněn zaplacením ceny videa. Za okamžik zaplacení se považuje okamžik připsání ceny za zpřístupnění videa na účet Poskytovatele. Od momentu zaplacení vznikají mezi Objednatelem, Uživatelem a Poskytovatelem vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že video není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

 • Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je Poskytovatelem, je-li v písemné podobě, archivována v elektronické formě po dobu nezbytnou ke splnění závazku z této smlouvy a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

III. Podmínky platby, platební možnosti, dodací lhůty

Objednatel si v rámci objednávky zvolí způsob, kterým bude platba za zpřístupnění videa provedena.  

Platba se provádí

 • platební kartou online, prostřednictvím platební brány STRIPE

 • platba bankovním převodem (spadá zde i dárkový poukaz)

 • odečtením vstupů z platné permanentky

 

PLATBA PLATEBNÍ KARTOU ONLINE

 • Opakovaná platba – platba opakovaná je platbou, která je opakovaně účtována ze strany Poskytovatele, a to v pravidelných cyklech. Potvrzením objednávky a obchodních podmínek kupující potvrzuje a souhlasí se založením opakované platby. Částka opakované platby odpovídá vybranému tarifu, dle aktuálního platného ceníku a platba je prováděna v pravidelných cyklech. Opakovaná platba a výše její částky je ze strany prodávajícího fixní a neměnná. Výjimkou může být akční nabídka/benefit, kdy cena platby je snížena (snížená cena je platná po celou dobu opakované platby až do jejího zrušení ze strany Uživatele, poté v případě nové koupě bude cena stanovena dle aktuálního ceníku). Zrušení opakované platby lze provést kdykoliv v průběhu zpřístupnění videí, a to po přihlášení klienta do jeho uživatelského účtu a následným zrušením opakované platby v sekci „Moje předplatné.“ Zrušením klientovi nevzniká nárok na náhradu uhrazené částky, VIZ šestý odstavec Všeobecných obchodních podmínek.

 • Jednorázová platba – platba je uhrazena jednou, objednatel si může určit datum, od kdy budou videa zpřístupněna (zakoupená délka tarifu se bude počítat od okamžiku takto zvoleného data). Částka jednorázové platby odpovídá vybranému tarifu dle aktuálně platného ceníku. Předplatné nelze zrušit, klientovi nevzniká nárok na náhradu uhrazené částky, VIZ šestý odstavec Všeobecných obchodních podmínek.

PLATBA BANKOVNÍM PŘEVODEM

 • Koupě cvičení – videa budou uživateli zpřístupněna nejpozději do 24 hodin po připsání příslušné částky na účet Poskytovatele. Cena a délka zpřístupnění videí se řídí vždy dle platné aktuální nabídky na webových stránkách Poskytovatele. Koupě cvičení při platbě bankovním převodem nelze zrušit, klientovi nevzniká nárok na náhradu uhrazené částky, VIZ šestý odstavec Všeobecných obchodních podmínek.

 • Koupě dárkového poukazu – dárkový poukaz je zaslán na emailovou adresu Objednatele nejpozději do 24 hodin po připsání příslušné částky na účet Poskytovatele. Dárkový poukaz začíná platit v okamžiku jeho aktivace ze strany Poskytovatele, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy Uživatel (obdarovaný člověk, musí být registrován na stránkách Poskytovatele) o jeho aktivaci Poskytovatelem zažádá prostřednictvím emailu, nebo telefonicky. K aktivaci dojde po následné domluvě mezi výše uvedenými. Dárkový poukaz nelze zrušit, klientovi nevzniká nárok na náhradu uhrazené částky, VIZ šestý odstavec Všeobecných obchodních podmínek.

 

PLATBA ODEČTENÍM VSTUPŮ Z PLATNÉ PERMANENTKY

 • V případě platby odečtením vstupů z platné permanentky vystavené Poskytovatelem bude video obsah uživateli zpřístupněn po odečtení příslušných vstupů z permanentky dle aktuálně platného ceníku. Objednávku provede uživatel dle příslušných pokynů uvedených v ceníku na stránkách poskytovatele: https://www.zdravotnicviceni.online/cenik. Zpřístupnění video obsahu bude po skončení doby trvání zvolené varianty automaticky ukončeno. Odečtené vstupy nelze zpětně připsat a klientovi nevzniká nárok na náhradu uhrazené částky, VIZ šestý odstavec Všeobecných obchodních podmínek.

IV. Reklamace 

Zákonná práva spotřebitelů dle občanského zákoníku nejsou tímto článkem dotčena. Není-li video na stránkách Poskytovatele řádně zpřístupněno, je možné reklamovat na emailové adrese: zdravotnicviceni.online@gmail.com, nebo telefonicky na čísle: 737 916 944 / 602 205 356.

V. Aktivace Dárkového poukazu

V případě požadavku na aktivaci Dárkového poukazu kontaktujte Poskytovatele prostřednictvím emailové adresy: zdravotnicviceni.online@gmail.com, nebo telefonicky na čísle: 737 916 944 / 602 205 356.

VI. Odstoupení od smlouvy

Objednatel nemůže odstoupit od smlouvy (dle ustanovení § 1837 písmena l zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Poskytovatel před uzavřením smlouvy sdělil objednateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Poskytovatel tímto informuje objednatele, že v případě jím uzavírané smlouvy o zpřístupnění digitálního obsahu – videa na webových stránkách https://www.zdravotnicviceni.online, výslovně souhlasí s tím, že mu bude digitální obsah zpřístupněn (dodán) před uplynutím lhůty pro odstoupení od této smlouvy. Objednatel tak výslovně souhlasí s tím, že z důvodu uvedeného v předchozí větě nemůže od této smlouvy odstoupit, neboť je objednateli (uživateli) umožněno čerpat produkt dle této smlouvy ihned, jakmile se po řádném zaplacení prvně přihlásil na jeho uživatelský účet.

VII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 18. 3. 2021. Poskytovatel je oprávněn kdykoli rozhodnout o ukončení jejich účinnosti a jejich nahrazení novými obchodními podmínkami, tím však nejsou dotčeny kupní smlouvy týkající se předplatného uzavřené před účinností nových obchodních podmínek.

 

Zvláštní ujednání mezi Objednatelem či Uživatelem a Poskytovatelem odchylující se od těchto obchodních podmínek, mají přednost.

 

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zdravotní stav registrovaného klienta (Uživatele) a taktéž není žádným způsobem zodpovědný za zranění, které si registrovaný klient v rámci cvičení vlastním přičiněním způsobí. Cvičení je určené pro zdravé lidi. Pokud jste nachlazeni, nebo pokud trpíte jakoukoliv nemocí, svůj zdravotní stav a rozhodnutí cvičit konzultujte s lékařem.

 

 

Harcovka, z. s.                                                                             ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 18. 3. 2021

bottom of page