top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHOD

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.zdravotnicviceni.online. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

I. Kontaktní údaje

1.1         Název: Harcovka, z. s.

               Sídlo: Harcovská 12, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

IČ: 08890986, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka č. 19052

               Telefon: +420 737 245 585

               Email:  petra.stastna@volny.cz

               Kontaktní adresa: Harcovská 12, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

               Provozní doba: viz na www.harcovka.cz

II. Informace

2.1         Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

2.2         Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny ve článku III. těchto obchodních podmínek. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného.

2.3         Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

2.4         Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

2.5         Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

III. Platba

3.1         Platba probíhá platební kartou online prostřednictvím platební brány STRIPE, nebo bankovním převodem na účet prodávajícího.

               a) Pro platbu akceptujeme karty Visa a MasterCard.

               b) V případě online platby prostřednictvím platební brány STRIPE platba a její ověření                proběhnou okamžitě.

               c) Při platbě bankovním převodem kupující obdrží platební instrukce na uvedenou emailovou                adresu, součástí bude potvrzení objednávky (variabilní symbol je číslo objednávky). Zboží bude následně odesláno do 3 pracovních dnů od okamžiku připsání příslušné částky na účet                prodávajícího.

IV. Doručování zboží

4.1         Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do 3 pracovních dnů od okamžiku zaplacení daného zboží. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

4.2         Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, prodávající odešle nebo předá kupujícímu společně se zbožím.

4.3         Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

4.4         Ceny a způsob doručení:

               a) 0 Kč – osobní odběr na adrese: Harcovská 12, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

               b) 100 Kč – balík Do ruky, Česká pošta.

4.5         Více informací naleznete na webových stránkách: https://www.zdravotnicviceni.online/vse-o-nakupu

V. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

5.1         Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

5.2         Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

5.3         Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

5.4         Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

5.5         Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.

5.6         Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.7         Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

5.8         Výjimky:

               a) Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit.

5.9         Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.

5.10       Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.

5.11       Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

VI. Práva a povinnosti z vadného plnění

6.1         Kvalita při převzetí:

               a) Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané                vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho                množství, míra, hmotnost, nebo kvalita neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i                předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

               b) Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle                svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-               li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze                uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada                pouze této součásti.

               c) Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující                požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

               d) Během 6 měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí                zboží.

               e) Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před                převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

               f) U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře                dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající                neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující                v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

6.2         Zákonná práva z vad:

               a) Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24měsíční záruční době nebo v                době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

               b) V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která                znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či                neodstranitelnou):

                              1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

                              2. bezplatné odstranění vady opravou;

                              3. přiměřenou slevu z kupní ceny;

                              4. nebo vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

               c) Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření                smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto                porušení předvídala.

               d) U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu                odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou                slevu z kupní ceny.

               e) Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu                nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně),                může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

               f) Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení                návodu k použití.

VII. Vyřízení reklamace

7.1         Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

7.2         Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

7.3         Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

7.4         Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

7.5         Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

7.6         Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

7.7         Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

7.8         Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

7.9         U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

7.10       Kontaktní údaje včetně formuláře pro uplatnění reklamace naleznete na webových stránkách: https://www.zdravotnicviceni.online/vse-o-nakupu

VIII. Ochrana osobních údajů

8.1         Informace o ochraně osobních údajů naleznete na webových stránkách https://www.zdravotnicviceni.online

IX. Řešení sporů

9.1         Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

9.2         Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.  

9.3         Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

9.4         Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu on-line prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr

9.5         Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vykonává Česká obchodní inspekce, www.coi.cz.

X. Závěrečná ustanovení

10.1       Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

10.2       Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

10.3       Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

10.4       Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

10.5       Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 15. 1. 2021.

bottom of page